ב. האם הספר שלם?

הספר כולל את הגהות הב"ח לתלמוד , לרש"י ולתוספות . בחלק מהן יש הגהות גם על פסקי תוספות . יש בו הגהות גם על פסקי הרא"ש . כמו כן יש הגהות ב"ח לפסקי הרא"ש על הלכות קטנות , רק על הלכות ציצית , והלכות חלה . יש בספר גם הגהות על משניות סדר זרעים , ועל מפרשיהן רמב"ם ור"ש . יש בו גם הגהות על משניות שקלים , עדיות , אבות ומפרשיהן . יש גם הגהות על משניות טהתת ומפרשיהן , אבל הן מעטות מאוד . בררר שאין יחס בין מספר ההגהות על משניות זרעים וטהרות , לבין מספח לשאר המשניות או מסכתות אחתת מן התלמוד . אפשר שהדבר נובע מהעובדה שלא כל ההגהות הגיעו לידנו , כפי שכתב המעתיק . כך נוכל ליישב גם את חוסר היחס בכמות ההגהות על מסכת אחת לחברתה . כגון , ההגהות על מסכת בבא בתרא הן רבות ביותר , בהשוואה להגהות על מסכת בבא מציעא או בבא קמא . 19 ראה לקמן הערות . 41 , 40 20 ההגהות למסכת כחומת מתחילות בדף טו , והן מעטות מאוד ביחס למסכת כה גדולה ואשר גם נלמדה הרבה מאוד . בכלל , יש לי התשס , כי ההגהות למסכתות יבמות , כחובות , גיטין וקידושין הן העובדה שטופס התלמוד של הב"ח שהגיע לידו של המעתיק , לא היה שלם והיו בו חסרונות , באה ליד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן