א. פרסום ההגהות

ספרי התלמוד שבהם רשם ר' יואל את הגהותיו היו נמצאים שנים רבות כבית המדרש בק"ק וולאדאווי ( דרום ליטא , ( ויד הכל היתה ממשמשת בהם . יום אחד החליט ר' שלמה יחיאל מיכל , מתושבי הקהילה , להעתיק את ההגהות ולהדפיסן . הוא עמל במשך שנתיים בהעתקת ההגהות ובסידורן . לאחר זאת הדפיסן בשם 1 ספר הגהות הב"ח זלה"ה , וורשא , תקפ"ד . לספר ניתנו שלוש הסכמות . תוכן שלוש ההסכמות דומה מאוד , ולכן אסתפק כאן בהעתקה של הסכמה אחת , שהיא מפורטת מעט יותר מהאחרות . אעתיק אפוא חלק ניכר מהסכמתו של ר' משה ב"ר שלמה , שהיה = ] צ"מ מורה צדק ] באותה קהילה : היות כי בפה ק"ק וולאווי' נמצא בביה '' מ הקדוש ש"ס דפוס וויניציאה הנדפסים 4 בשנת רפ ' ח" עם הגהות כ"י מהרב הגאון ... מו"ה יואל סירקיש זלה"ה נ"ע , ונפשי יודעת מאד ברור כשמש כי ההגהות יצאו ממעין חכמת הגאון הב"ח זלה"ה , וע"פ ג' עדים יקום דבר הלזה , וזה יצא ראשונה , כי יודע כל שער עמי כי הש"ס הלז נקנו רש '' י ה''ד גממיות ... נחל אתון תחתונה ועליון , כן נדפס לפני הב , ח" והוא הגיה : ועליונה . לפנינו אץ הגהת הב"ח , כיוון שהתיקון נמצא כבר בדפוס , אלא שנדפס : עליונה , והכ"ח תיקן :...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן