פרק עשירי הגהות ר' יואל סירקיש (הגהות הב"ח)

1 ר' יואל נולד בלובלין . בצעירותו למד שם , ואחר הלך ללמוד בישיבת בריסק , אצל ר' 2 משולם פייבוש , ואצל ר' נפתלי הירש שור , תלמיד הרמ '' א . ר' יואל שימש ברבנות בכמה ערים . החזיק ישיבה גדולה , והעמיד תלמידים רבים שהיו גדולי ישראל . נפטר בכ' אדר שנת ת' \( 1 640 ) 4 ספרו המפורסם ביותר הוא בית חדש על ארבעה טורים . כמו כן נדפסו תשובותיו בשני חלקים . כן כתב חיבורים נוספים , מהם שנדפסו ומהם שנשארו בכתב יד . עיון בספריו מראה על נטייתו המיוחדת של ר' יואל לביקורת הנוסח . אתה מוצא בהם 5 הרבה הערות העוסקות בהגהת הנוסח ובתיקונו , ואך למותר הוא לציין כאן דוגמאות . בסקירתנו כאן נתעכב על הגהות הב"ח לתלמוד . * ר' יואל כתב את הגהותיו בגליונות הש"ס שבו למד . אין אנו יודעים אם התכוון להדפיסן . אפשר שכתבן אך ורק לשימושו כך מקובל בספת התולדות . אבל ראה ר '' ש הכהן דייטש , 'שיבושים נפוצים כרשימות לתולדות הב '' ח ויחוסו , ' בק ^ אור ישראל , ז ( תשנ , ( ז '' עמ' קעט-קפה , שדן בשנת לידתו ובמקום הולדתו , וכתב כי אין ראיה שנולד בלובלין . ברם , רד '' ב וועבער , 'בענין השיבושים בתולדות הב"ח ויחוסו , ' שם , י ( תשנ ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן