ד. השינוי בהשקפת הרמ"א לעומת חכמי אשכנז

כבר כתבנו בסעיף א כי חכמי פולק בדורות שלפני הרמ"א , הלוא הם ר' יעקב פולק ותלמידו ר' שלום שכנא , לא השאירו אחריהם יצירה תורנית כתובה . מפורסמים הם דברי ר' ישראל בן ר' שלום שכנא , המנמק תופעה זו : וכן קבלתי הלכה למעשה מאדוני מורי אבי הגאון רבן ומאורן של כל בני הגולה מהר"ר שלום המכונה שכנ"ו זקצ"ל ה"ה " הכ ] מ" הריני כפרת משכבו ] אשר העמיד תלמידים הרבה מסוף העולם ועד סופו , מפיו חיים ומימיו שותים . וחי נפשי עולמים , דזמנין סגיאין בקשתי עם הרבה תלמידים לומדים ממנו שיעשה פוסק = ] ספר פסקים , [ ותשובתו היתה מחמת רוב חסידותו וענותנותו אשר היה עניו יותר מכל האדם אשר על פני האדמה . ואמר יודע אני דשוב לא יפסקו כ"א כאשר אכתוב מטעם דהלכה כבתרא , ואין רצוני שיסמכו העולם עלי , ר"ל כגון היכא דאיכא פלוגתא ביני רבוותא והוא יכריע , או לפעמים יחלוק , ואין לדיין כי אם מה שעיניו רואות . לכן יעשה כל אחד כפי הוראת שעה כאשר עם לבבו . ומה"ט לא עשה נמי רבו הגאון מהרי ] ף" מורנו הרב ר' יעקב פולאק ] שום ספר גם שום תשובה ששלחו למרחוק לא העתיקו בביתם אלו הגאונים מה"ט אף כי היה נחשב בעיניהם כיוהרא . נמצאנו למדים ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן