ג. השפעת הדפוס על ספרות הפסיקה

ר' משה איסרליש , בהקדמתו לספרו תורת החטאת , כתב כדברים האלה ! אברך את ה' אשר יעצני אף לילות יסרוני כליותי , לסדר סדר איסור והיתר על הדינים המבוארים בשערי דורא וסדורו , באשר הוא מורגל ונמצא ביד כל אדם , ומכשלה זאת תחת ידם , באשר הגאון שערי דורא תקנו לדורו שהיו גדולים וחכמים , והיו קיצור דבריו מספיקים להם ... והנה בעונות בדורות האלו האחרונים , דבריו סתומים וחתומים , היו כלא היו , עד שבשביל זה קמו האחרונים , ובראשם הגאון מהראי" = ] מה"ר איסרליין , בעל תרומת הדשן ] ז"ל וסדרו עליו דברים בהגהותיהם כדי להורות כיצד ינהגו , אך שעל ידי זה חזקו דבריהם כמתנגדים זה לזה , זה אומר בכה וזה אומר בכה , ואף כי לפעמים אינם סותרים זה לזה , נראו כאויבים ידברו בשער ... מי שאין לו חיך לטעום דבריהם המתוקים והסתומים ברוב אינו מסיק מרוב ההגהות ... כל שכן עכשיו בדור האחרון הזה , אשר נעתק ונדפס הספר כמה פעמים , כי כל אדם חושק בו לרוב קיצורו ורוצה ללמוד תורת איסור והיתר על רגל אחד , ועל ידי זה נפלו הספרים ההם ביד רבים קטנים וגדולים , עשו להם כוונים ובאורים שונים , הזמן כלה ודבריהם אינם כלים , באשר עשו לספר הנזכר פי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן