ו. חכמים המתירים להגיה ללא תנאים - עקב שיבושי הדפוס

עד עתה ראינו כי המצאת הדפוס לא שינתה את האיסור בדבר הגהת ספרים . אולם היו חכמים שסברו אחרת . לדעתם היות שהמציאות השתנתה , ממילא לא חל עתה יותר איסור הגהת ספרים . אדרבה , אולי אפשר שריבוי הטעויות בדפוס מחייב אותנו מעתה ואילך להגיה את הספרים . הבה נראה מה בפיהם של החכמים , והאם אכן הם מזכירים בדבריהם את ריבוי הטעויות . כך מצאנו לר' חיים יאיר בכרך -. והרשות נתונה והיד כותבת ומגיה כראוי , ובפרט בספרים הנדפסים שלנו שהרגל טעיות נעשה להם כטבעי . 98 וכן מצינו לחכם איטלקי שאינו ידוע , שחי בסביבות שנת : ק"ת יישר כחם בזמניהם שלא היה עדיין ולא נמצא הדפוס אך בזמננו זה שיש דפוס יישר ויישר כח המגיהים כי טעיות הרבה נופלים בכל דפוס כאשר עינינו רואות . דברים נחרצים יותר כתב ר' ישעיה ברלין " : שאין זה אלא בימיהם שרובן היו מעתיקים בכתב , ומסתמא אוקמינן המעתיק על חזקתו שהשגיח הדק היטב בהעתקתו כהגון לבעלי תורה העוסקים במש" = ] במלאכת שמים , [ מאשר בספרים היוצאים ממכבש הדפוס דשכיחי לקלקל כנראה וידוע לכל מי שראה מלאכת הדפוס , ונעשה ע"י = ] א"ב בני אדם ] הדומים וכר , ' 96 חפץ חיים על התורה , בעריכת ר"ש גרינימן...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן