ה. השגחה מן השמים בדפוס וחשיבותו של הנוסח הישן

היו חכמים שסברו שיש להשאיר את הנוסח הישן גם מפני טעם נוסף . הטעם הוא משום הקדושה שיש בנוסח שלפנינו . לאמור , אם נוסח זה נדפס , אות הוא מאת ההשגחה העליונה , כי יש חשיבות לנוסח זה , אף שאפשר שיש בו טעות . רמזנו כבר לעיל על עניין ההשגחה שבאה לידי ביטוי בדפוס " . נושא זה הוא עניין לעצמו , ולפיכך לא נאריך בזה כאן , אלא די לנו עתה בדברי הרחיד"א בעניין זה : הנה אמרו בסוגיין מכדי כל מילי דעזרא נחמיה אמרינהו ונחמיה מ"ט לא אקרי ספרא על שמיה אמר ר' ירמיה בר אבא מפני ... ויש לחקור דעין רואה דזה כמה מאות שנים ובפרט מעת שיצא הדפוס בעולם ריש ספר עזרא לחוד וספר נחמיה 65 ראינו דוגמה לכך לעיל , סעיף ג , ליד הערה , 51 וראה גם לקמן פרק שישה עשר , סעיף ה , סוף אות , ( א ) ליד הערה . 45 66 מראית העין , סנהדרין צג ע"ב . הרחיד"א כתב זאת כבר קודם לכן , בשינוי מסוים , גם בספרו חומת אנ"ך בתחילת נחמיה . 67 בדפוסים ראשונים של ספרי תנ"ך , כגץ אלו שנדפסו בשונצינו , נפולי ופיות , נמצא רק ספר עזרא . החלוקה של עזרא לשניים , עזרא ונחמיה , נמצאת בספת הדפוס של התנ"ך לראשונה החל ממהדורת בומברג , ויניציאה , רע"ז , ששם היא נ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן