ח. מה בין הגהות להשגות

נותר לנו עוד לדון ביצירות נוספות השייכות לספרות ההגהות , והם חיבורים הקרויים בשם השגות . יש לברר אם השם השגה מורה על מאפיין מיוחד של החיבור , שיש בו שוני מהותי מן ההגהות . אחד החיבורים המפורסמים הנקראים בשם השגות הוא , כידוע , חיבורו של הראב"ד על משנה תורה לרמב"ם , שנקרא בתחילה בשם הגהות הראב"ד , וכיום הוא נקרא בשם השגות בספר זה מצאנו הגהות רבות , ותופעה זו בלבד יש בה כדי להעיד שמחבר הספר הוא חכם אשכנזי . 194 ראה : י' תא שמע , 'על ספר איסור והתר' ( לעיל הערה , ( 175 עמ' רנר-דנז . גם תא שמע הבחץ שהספר מורכב מ"פנים" ו '' הגהות , '' ואף נתן , על יסוד כתבי יד , כמה דוגמאות לכך שההגהות חדת פנימה לתוך הספר ונדפסו כ '' םנים . '' ברם הוא לא הדגיש שצורה ספתתית זו מיוחדת היא לבני אשכנו . 195 ראה : אלון , המשפט , פרק שלושים וחמשה , עמ' , 1086-1023 שמנה את חיבורי הפסק בתקופת הראשתים . מרשימתו עולה שהאשכנזים מיעטו לעסוק בכך . ויש עוד חכמים שתו בדבר ובסיבות לכך , ואץ כאן המקום להאריך . הראב"ד . לדעת פרופ' יצחק טברסקי ' דברי הראב"ד משקפים סוג ספרותי מסוים שיש בו הן ביקורת ודחייה והן פירוש והרחבה . בד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן