ה. חיבורים גוספים

חכמי אשכנז כתבו חיבורים נוספים באותה מתכונת . נזכיר כאן עוד כמה חיבורים לפי סדר זמניהם , אבל לא נתארם בפרוטרוט . ( א ) מחזור ויטרי מהדיר המחזור , ר' שמעון הורוויץ , כתב בראש המבוא כדברים האלה : הספר היקר הזה הנקרא בשמו מחזור ויטרי ... אוצר נחמד אשר השאיר אחריו ברכה לפנינו רבינו שמחה ב"ר שמואל זצ"ל מויטרי ( היא עיר במדינת צרפת ) אחד מגדולי תלמידיו של רש"י ז"ל , וכלול בתוכו הרבה פסקי הלכות , ושאלות ותשובות מרבו ז"ל ומשארי גאונים וגדולי הדור אשר היו לפניו , וגם מאשר היו בזמנו , ונמצא בו גם הרבה נוספות מאחרים ונרשמות באות ת' ר"ל תוספות או תשובה , וכן בשם אב"ן , והוא ר' אליעזר ב"ר נתן , ורשם עצמו בשם אב"ן , הוא הראב . ן" למדנו מכאן שני עניינים . האחד , במחזור ויטרי : r event היו הגהות שנכתבו כשבראשן הציון : , 'ת המראה כי לפנינו הגהה . כבר כתבנו בתחילת הפרק דוגמאות נוספות לצורה זו , ועל כן נראה לי שיש לפתור גם כאן ציון זה במשמעות : תוספת , ולא תשובה , ולדחות בכך את הצעתו השנייה של ר"ש הורוויץ . השני , אחד המגיהים למחז"ו היה ראב"ן והוא חתם את שמו : אב"ן . גם מנהג זה כבר הזכרנו שם לעיל . ר"ש ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן