ד. פסקי הרא"ש - הגהות אשרי

גם סביב חיבורו של הרא"ש מצאנו חיבור אשכנזי , שכל כולו אינו אלא הגהות . החיבור נקרא כיום בשם הגהות אשרי . ' על מחברו שמענו , בדרך אגב , בביאורי ר' ישראל איסרלין ( ביאורי מהרא"י ) על רש"י , בראשית מח , יד : "ותירץ אבי אבי הח"ר חיים המכונה הענשיל מהיינבורקא בן מהר"ר ישראל מקרמזור שחבר ההגהות באשרי ' . " מימיניות דפוס קושטא נוסף כאן בהמשך : "ולפי דפרשית לעיל ניחא . " נראה שזו תוספת מאוחרת על האמור כאן : "ולא כריש לקיש , " הבאה להסביר כי לאור האמור לעיל ניתן להסביר אחרת , ואין צורך לומר שההגהה הקודמת חולקת על ריש לקיש . 130 ראה הל' ק"ש רפ"ג . מעניין שנוסח זה מופיע גם בדפ"ק , ללמדך שגם כנוסח דפ"ק ייתכן מצב של הגהה על הגהה . אמנם יש לציין כי מדובר פה בהגהות על המחזורים , ואין זה קשור לענייננו , אבל מצאנו בדומה לכך בהל' תפילה , פ"ה ה"ו , אות כ . בדפ"ק יש כאן שינוי , וקשה לדעת אם המדובר בהגהה אחת או שתים . 131 וראה לעיל הערה . 103 132 עתה נדפס ספר פסקי הרא"ש למסכת מגילה , עם מנחת משה , לרמ '' מ רוזנר , ירושלים , תשנ"ט . במבוא עמד רמ"מ רוזנר על כמה עניינים הקשורים להגהות אשרי . כן העירני רמ"מ רו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן