ג. משנה תורה לרמב"ם - הגהות מימוניות

גם סביב ספרו של הרמב"ם נכתבה ספרות ענפה . גם כאן מצאנו חיבור לחכמי אשכנז שנכתב בהגהות , והידוע בשם הגהות מימוניות . אכן , בעוד שההגהות שכתבו חכמי אשכנז סביב הרי"ף לא נדפסו , הרי שהחיבור הגהות מימוניות נדפס . ולא זו בלבד אלא שהגהות מימוניות הגיעו אלינו , בדפוסים , בשתי מהדורות . הן נדפסו , לראשונה , במשנה תורה , קושטא , שנת רס"ט . לאחר זאת הן נדפסו בשינויים רבים , במשנה תורה , ויניציאה , שנת רפ"ד . מכאן ואילך הן חזרו ונדפסו רק על פי מהדורת ויניציאה . נהוג לכנות את ההגהות שנדפסו לראשונה בשם : הגהות מימוניות דפוס קושטא . חכמים שונים עסקו בשאלת היחס שבין שתי המהדורות הללו . הדעה המקובלת כיום שהגהות דפוס קושטא = ) דפ"ק ) הן נוסח מעובד של הגהות דפוס ויניציאה = ) דפ , ( ו" ברורה על כך , וגם כל החכמים הקרובים לזמנו מייחסים אותו בכל זאת למחבר אחד . 102 הגהות על הרמב"ס מובאות בספר כלבו , הל' יוהכ ) פ" לד סע . ( ג" "לוקח אדם מטפחת ... [ והוא מעתיק את לשון הרמב"ם בהלכות שביתת עשור פ"ג ה"ה ] הגהה נראה שפי' הרב ז"ל שהכונה בזה להצטנן ... וכן נראה מדעת הירושלמי . "כ"ע ... היינו , הכלבו העתיק את דברי ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן