ב. הלכות הרי"ף - הגהות הרשב"ם, תוספות אלפס

ספרות ענפה נכתבה סביב ספר ההלכות של הרי"ף . בין חכמי אשכנז וצרפת הקדומים שקבעו דבריהם על הרי"ף נמצא הרשב"ם . בידנו כמה עדויות של חכמי אשכנז וצרפת על פעולתו של הרשב"ם . העדות הקדומה היא זו של הראבי"ה המזכיר את החיבור בשני 82 וראה בפירוש רש"י על מסכת אבות ( בתלמוד מהד' וילנא ב"פ , ( מ"א , שם חדר פנימה הביטוי "תוספת גליון . " אבל לעתים יש אי בהירות בזה . כגון , כספר אגודה , כתובות פ"ה סי' עו כתוב : "בגליון מצאתי בסמ"ק עתה שאנו מתי מעט" וכו . ' אפשר לפרש שדברים אלו כתב בעל האגודה עצמו וכותתו לומר שהוא מצא כן בגליון הסמ"ק , והכוונה היא להגהת ר"פ הנמצאת בסמ"ק סי' קפג . על הגהות ר"פ לסמ"ק ראה לעיל , פרק שישי , סעיף ה , אות ב . אבל אפשר גם לומר כי הגהה זו היתה רשומה בגליון ספר האגודה , ואח"כ חדרה פנימה . לפי זה המלה "גליון" אינה מכותב ההגהה , אלא באה לציין כי הדברים נרשמו בגליון . ( אגב , כותב ההגהה גם לפי הסבר וה יכול להיות בעל האגורה עצמו , או כותב מאוחר לו . ( וכך היא דעת ר"צ שפירא , בביאורו צביון העמודים על הסמ"ק , חלק שביעי , ירושלים , תשנ , ו" דף נח . ב"ע 83 באחרונה כתוב : "וראיתי לכתוב ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן