ב. ר"ת מתנגד להגהות המוחקות את הנוסח מן הספר

מה היה אופי השיבוש שר"ת התנגד לו ? על כך אנו קוראים בהמשך דברי ר"ת : ולא די להם בגרסות הנראין פירוש לשבש כי אם דברי האמוראין והתנאין עצמן ולא יתכן כן לכל יראי השם . לאמור , לא רק שהם הרשו לעצמם לשנות את נוסח התלמוד הסתמי , במקום שבו הוא נראה כתוספת פרשנית מאוחרת , אלא הם שינו גם את גוף דברי התנאים והאמוראים 6 עצמם . ור"ת ממשיך להסביר באיזה אופן הם שינו : והדין נותן אם לא ידע אדם הלכה יכתוב פתרונו לפי ראות עיניו אם ירצה , אך בספרים אל ימחק שדברי תורה עניים במקומן ועשירים במקום אחר , ואם דבר חי ] ק ממנו הוא תי ] ק . כלומר , אם אדם מתקשה בפירושה של סוגיה , הוא יכול לכתוב את פתרונה כרצונו , אולם אסור לו למחוק בגוף דברי התלמוד . מחיקת הנוסח מן התלמוד תביאנו למצב שנוסח זה ייעלם , ויותר לא נדע על קיומו . ר"ת מדגים לנו את הדבר : ועתה אודיעך בשתים ושלושה מקומות בגירסאות ( י ) שהגיה רבינו שלמה בפירושיו ואין יכול לעמוד כי אם בגירסא הראשונה . ואם חס ושלום נשתבשו הספרים לא ידענו עוד אמיתת הדברים ... ויהיו דברי אלה קרובים לכל יראי השם לבלתי ישבשו הספרים למחקם ולא לעשות לאו הין והין לאו . עמ' . 99-97...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן