ד. בית מדרשו של רגמ"ה במגנצא

נדון עתה בפעולת בית מדרשו של רגמ"ה במגנצא , ונראה מה נוכל להסיק על יחס חכמי בית המדרש לתקנת רגמ"ה . ( א ) ר' יצחק ב"ר יהודה ויחסו לתקנת רגמ"ה אין בידנו פרטים רבים על ר' יצחק ב"ר יהודה . ידוע לנו כי הוא היה תלמיד רגמ"ה , ולימד בבית המדרש במגנצא . כמו כן הוא נמנה עם רבותיו של רש"י . מן הראוי להביא כאן את תשובתו של רש"י , שיש לה נגיעה ליחס של ר' יצחק לתקנת רגמ"ה . אלה דברי רש"י : וגירסא באיזהו מקומן [ זבחים נ ע"ב ] שכתב בשאילתו שכת' בספרים גזירה שאינה למידה בהקיש מדר' יוחנן , מלמדת בקל וחומר מץ דבתר איכא [ מן דבתרביצא . [ ויש שכת' בו איכא בספרי מצאתי כת [ וב ] מלמדת בקל וחומר . ( תשמ-ו"תשמ , ( ז" עמ' 'ב . 582-581 נוספות' חיזק את דבריו מחוקרים ומחקרים נוספים ודן כנגד אלו שלא הסכימו עמו בפרטים מסוימים . ראה עתה סיכום המחקר וביבליוגרפיה בדברי ורד נעם 'מסורות נוסח קדומות בהגהות רש"י בתלמוד , ' סידרא , יז ( תשס-א"תשס , ( ב" עמ' . 112-109 נחמן תציג , ' תשובות גאונים בקטע מן הגניוה ויחסן להלכות גדולות , PAAJR , ' כרך , ( 1987 ) 54 עמ' , 27 הערה 57 ( וציין אליו גם תא שמע בהערה 2 בהוסיפו הסתיגות )...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן