ב. ר' גרשום פועל לשימור נוסח התלמוד

נחלקו החוקרים בדבר פועלו של רבינו גרשום בתחום המסורה . יש הסבורים כי הוא כתב 29 בכתב ידו ספר העוסק בענייני מסורה , ויש החולקים על כך . אם אכן עשה כן . הרי שאנו נוכחים לדעת , כי ר' גרשום נתן דעתו לענייני נוסח . אף אם תאמר שלא עשה כן ביחס למסורה , ודאי הדבר שעשה כן ביחס לספר המשנה . הראשונים , בדיונם בענייני נוסח , מזכירים לעתים ספרים שהועתקו בכתב ידו של רגמ"ה . נראה כי בכך רצו לציין שהנוסח הנמצא בהם הוא נוסח בדוק . הרי לפנינו כמה מובאות מדברי הראשונים המעידים על ספרים אלו . כתב רש"י , בסוכה מ ע"א , ד"ה ה"ג עצים דהסקה : "ומצאתי גירסא זו בספר כתב ידו של רבינו גרשם בן יהודה מנוחתו כבוד . " כתבו בעלי התוספות , בחולין נד ע"ב , ד"ה אין בעלי : "אבל בספר שהועתק מאותו ספר שכתב רבינו גרשום כתוב . " היינו , ספרו של רגמ"ה היה ידוע , והיו מציינים במפורש כי העתיקו ממנו , כדי לציין את טיב ההעתקה . המקורות שהובאו עד עתה מזכירים את ספרו של רגמ"ה באופן סתמי . ברם בחלק ניכר 32 מהמקורות מצוין טיבו של הספר . הרשב"ם כותב : "ובסדר משנת רבינו גרשום הכי שייכת לרבינו גרשום , משום שהיא נוגעת לא לחכמים בלבד , אלא ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן