א. המסורת על תקנת רבינו גרשום מאור הגולה

לרבינו גרשום מאור הגולה , ראש ישיבת מגנצא , שפעל במפנה המאות העשירית והאחת עשרה ' , ( 1028-950 ) מיוחסות תקנות שונות . עד היום טרם הוברר באופן מוחלט נוסחן המקורי של התקנות , מספרן המדויק ועניינים שונים הקשורים בהן . מצויים בידנו כחמישים מקורות , מיעוטם בדפוס ורובם בכתבי יד , הכוללים את התקנות או חלק מהן . אין צורך לומר שרב ההבדל בין הרשימות הללו . אכן תקנה אחת , המיוחסת לרגמ"ה , 2 נעדרת מכל הרשימות , וזו תקנתו בדבר איסור הגהת ספרים . תקנה זו נזכרת במפורש על שמו של רגמ"ה רק בדברי ר' תם . 3 כך כתב ר"ת בהקדמתו לספר הישר : ואע"ג דלט רבינו גרשם מאור הגולה כל מאן דמשבש תלמוד הכי והכי תיהוי , לא נמנעו מלשבש . 4 ת"ר הזכיר את החרם גם במקום נוסף , בניסוח שונה מעט : "ואמר רבנא גרשום כל המגיה ספרים הכי והכי תהוי . " 5 מקור נוסף , שבו נזכרת תקנה בדבר איסור הגהת ספרים , הם דברי הרמב"ן : "הגהת ספרים מסברא עברה היא וראוי לנדות עליה ולייטי עלה רבנן יהי ויהי . " 1 ראה : גרוסמן , אשכנז , עמ' . 111 2 כך כתבו ב"צ דינור , ישראל בגולה , ספר ראשון , כרך שלישי , תשכ '' א , עמ' 334 הערה ; 87 גרוסמן , אשכנז , עמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן