ח. פני הדברים אצל בני פרובנס (דרום צרפת)

עיון בספר המאור לר' זרחיה הלוי , מחכמי פרובנס במאה הי"ב , מראה כי יש בספר שפע רב של עיסוק בנוסחאות . ישראל תא שמע דן באריכות רבה בחיבוריו של רז"ה ובעניינים הנובעים מהם . ברור שהוא גם דן ביחס הרז"ה לגירסאות התלמוד . אביא אפוא מדבריו : משיב הלכה סי' קנ . בחידושי מהר"ם שפירא מלובלין , ח"א , קונטרס אחרון ע"י ר"ד מנדלבוים , בני ברק , תשנ"ז , עמ' שעג , ציין גם לשו"ת חזון נחום סי' עט , במי שנדר ללמוד דף , אם יכול ללמוד דף קצר . 127 כגון מסכתות סוטה ושבועות , או בבא קמא ובבא מציעא . 128 כגון במקום 19-18 בכמות ההגהות נמצאות : קידושין . ק"ב ואילו בגודלן הן במקומות : . 8 , 15 129 כגון ערכין ותמורה שוות בגודלן לפי כל אמת מידה שבטבלה , אבל שונות מאוד בכמות ההגהות . 130 כגון מסכת מנחות . בגודלה היא במקום , ( 9-6 ) 11 ואילו בכמות ההגהות היא במקום . 30 י"ר 131 קטן העיר לי כי אם נעיין בספרו של אביו ר"מ קטן , אוצר הלעזים , המלים הצרפתיות שבפירושי רש"י על התלמוד , ירושלים , שדמ"ת , מבוא עמ' ג-ד , נמצא טבלה של מספר הלעזים בכל מסכת , מספר הדפים , והכמות הממוצעת לכל דף . מהנתונים הללו מתברר כי כמות הלעזים ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן