ז. פני הדברים אצל בני צרפת ואשכנז

אין ספק כי פני הדברים אצל בני צרפת , מרש"י ואילך , שונים לגמרי ממה שראינו עד הנה . 120 דומני שרש"י הוא הראשון שיצר את הביטוי "ה'ג' או , 'ג"ל' במשמעות של תיקון נוסח . נראה לי שעד לרש"י ביטוי זה כמעט אינו בנמצא ' , ואם אתה מוצא "גרסינך וכד , ' הרי שכוונת הביטוי היא כי כך למדנו וכד , ' והוא מתייחס לתוכן הדברים , אבל אינו בא לקבוע 122 נוסח . כמות ההגהות של רש"י בפירושו לתלמוד , גדולה לאין ערוך מכל מפרש אחר . 120 אפשר היה לפרש שבביטויים אלה לא רצה רש"י להגיה , אלא כל שרצה לומר הוא שבכתבי יד מסוימים הנוסח הוא כפי שהעתיק רש"י , ויש כאן רק מסירת מידע . זכר לדבר הם דברי המיוחס לרש"י , תענית כה ע"א ד"ה א"ל לחברך , ע"ש . וראה לקמן הערה , 124 ובפרק חמישי הערה . 55 ברם מדברי ר"ת בהקדמתו לספר הישר , ראה לקמן פרק חמישי , סעיף ג , עולה שאי אפשר לפרש כך . כך עולה גם מלשון הראשונים הכותבים כי רש"י מחק וכד , ' והם חולקים על הגהתו . מדבריהם משמע שרש"י הגיה ולא היה בכוונתו למסור על נוסח אחר . וראה גם לשון התוס' ד"ה ה"ג במו"ק טו סע"א שכך משמע מדבריהם . מכאן גם למדנו שכאשר רש"י השתמש בביטוי ה"ג הוא רצה לומר ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן