צילום של סמ"ג הלכות גירושין. ד"ו דף קלב ‭) א"ע‬ראה לעיל הערה ‭(153‬