ז. אופן כתיבת ההגהות

עד עתה עמדנו על הדרכים השונות , שאפשרו למגיה לבדוק את הטופס שלפניו ולראות אם אין בו טעויות . עתה נדון בשלב הבא . היינו , לאחר שהמגיה מצא כי בטופס שלפניו כ"י ר '' י טוב עלם , והוא דן בנוסחתו . וראה גם תולדות רש"י לשמשון כלאך הלוי , וורשא , תרכ"ב , דף יח ע"א , הערה לד : "ובסמ"ג ה' איסורי מאכלות וה' תובע ונתבע מביא ג"כ ספר זה [ כוונתו לסדר תנאים ואמוראים ] מכ"י ריט"ע , אשר אין כונתם שהוא חיברו רק להביא ראיה מנוסח כ"י אדם גדול כמוהו אשר מחזקתו לבל יוציא דבר שאינו מתוקן מתחת ידו . " והאריך שם על העתקותיו של ר' יוסף . 112 שי ) ר" לעיל הערה , ( 108 סבור כי ר' יוסף כתב גם ספר תורה מדוקדק , ספר תיקון שטרות ועוד . 113 אולי צ"ל : למדו . ב"א 114 נויבאואר , 'מכתב יד של אחר הפוסקים הקדומים , ' המגיד , יז ( תרל , ( ד" גליון ב , עמ' . 41 115 אור זרוע , חלק א , סימן תעו . ז"ר 116 הלוי , בעל המאור , ב '' מ סג ע"א : "מצאתי במקצת נוסחאות מדקדקות ומונחות . " ועוד הרבה פעמים אצלו ; ראה : י' תא שמע , רבי ורחיה הלוי בעל המאור ובני חוגו , ירושלים , תשנ"ג , עמ' —101 , 103 ובהערות . וכן אצל ראשונים אחרים . 117 כ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן