א. הדעות השונות בהיקף איסור השהיית ספר שאינו מוגה

נחזור עתה לעיין בהרחבה בדברי הבבלי , שהובאו לעיל פרק א סעיף ב , והם בכתובות דף יט ע"ב : איתמר ספר [ רש"י : תורה נביאים וכתובים ] שאינו מוגה [ רש"י : מן הטעויות שבו י [ ר"א אמי עד שלושים יום מותר להשהותו מכאן ואילך אסור להשהותו משום שנאמר אל תשכן באהליך עולה ( איוב יא , יד . ( 2 דברי התלמוד הגיעו לידינו בשתי נוסחאות . בעל הלכות גדולות , סוף הלכות צרכי צבור , 3 הר"י מיגאש עפ "י המובא בשמו בשיטה מקובצת , ושאר ראשונים , גרסו : ספר תורה . וכן עולה מפסק הרמב"ם בהלכות ספר תורה פ"ז הי"ב : "ספר תורה שאינו מוגה אסור 4 להשהותו יותר משלושים יום אלא יתקן או יגנז . " אבל רש"י והרא"ש שם סימן יא גרסו : ספר . בדברי הרי"ף מצאנו את שני הנוסחים , כאשר ברוב המקורות שלפנינו הנוסח בדבריו 5 הוא : ספר . 1 יש שתי אפשרויות להגדרת ספר "שאינו מוגה . " האחת , ספר שאינו מוגה הוא ספר חרש שעדיין לא נבדק ( הוגה = נבדק . ( השנייה , ספר שאינו מוגה הוא ספר שנמצאו בו טעויות ועדיין לא תוקן > הוגה = תוקן . ( מדברי רש"י עולה כי הוא סבור כהגדרה השנייה , והארכנו בזה לעיל פרק א , הערה . 26 2 במהד' הילדסהיימר , ירושלים , תשל , ב"...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן