ג. חשיבותו של ספר מוגה

ספר שעבר בקורת ונמצא שאין בו טעויות הרי הוא ספר מוגה . גם ספר שהיו בו טעויות , וחזר ותוקן , נחשב כספר מוגה . ספר שלא בדקוהו כלל , הוא בחזקת ספר מוגה . מובן מאליו כי יש להעדיף לימוד מספר מוגה על פני לימוד בספר שאינו מוגה . כך למדנו במסכת פסחים דף קיב ע"א : "חמשה דברים צוה ר' עקיבא את ר' שמעון בר יוחאי ... וכשאתה מלמד את בנך למדהו בספר מוגה . " והתלמוד נותן שם טעמו של דבר : "מאי היא , אמר רבא ואיתימא רב משרשיא בחדתא שבשתא כיון דעל על . " ומפרש שם רש : י" 24 בדברים אלו נאריך בתחילת פרק שני . 25 יש לדייק בדברי רבותינו מה טעם ניסחו את דבריהם בצורה שלילית . אסור לאדס שישהה ספר שאינו מוגה . האם לא היה מוטב לנסח זאת בצורה חיובית : חייב אדם להגיה ספר שאינו מוגה וכד . ' אפשר לומר כי נקטו בלשון איסור כדי להשפיע בכך על הציבור , שאכן יגיה את ספריו וימנע מהאיסור . אפשר גם לומר שאילו נקטו לשון חיובית , עדיין לא היינו יודעים כיצד יש לנהוג במקרה שאין אפשרות להגיה את הספר . יתכן כי לדעתם אין בזה מצוה או חובה , אלא אדם יכול לגנוז את הספר , ולא ביטל מצוה כל שהיא . ידידי ר' דוד יוטקוביץ העירני , שאולי חז"ל...  אל הספר