פתח דבר למהדורה הראשונה

ועושין עמוד לספר ( ירושלמי מגילה א , ט ) המצאת הדפוס והמצאת דפוס הצילום , אף שהן המצאות טכניות , הרי שהן שינו את פני התרבות העולמית בכלל , ואת התרבות היהודית בפרט . חוקרים שונים כבר עמדו על חשיבותה של המצאת הדפוס , ולא כאן המקום לדון בכך . אולם מעטים הם החוקרים ששמו לבם למהפיכה שחולל דפוס הצילום בתרבות העולמית , ודומה שמעטים ביותר , אם בכלל , שמו לבם למהפיכה שחולל דפוס הצילום בתרבות היהודית . מטרתנו העיקרית בחיבור זה היא לעמוד על השפעתן של ההמצאות הללו בעיקר בתחום אחד , הוא תחום נוסח הספר , שבתקופות הנידונות בספרנו הוא התלמוד הבבלי . אקווה לחזור ולדון ברצות ה' בתיאור השפעתן של המצאות אלו על תחומים אחרים , בעמודים נוספים בתולדות הספר העברי . כדי לראות את מידת ההשפעה שהיתה להמצאות אלו על נוסח הספר , בחתו נושא מרכזי בסוגיה זו , והוא -הגהות , בתלמוד הבבלי בעיקר , ומעט גם ביצירות נוספות . בדקנו את טיבן של ההגהות בתקופות שונות . כדי להקל על הקורא חילקנו את הספר לארבעה שערים . השער הראשון הוא שער תקופת כתבי היד . בשער זה התייחסנו לתקופה שקדמה לדפוס , ואנו דנים בו בחובת הגהת ספרים , ובדרכים הש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן