מפתח העניינים

אגדה 49 , 10-9 והלכה 43 , 48 ו הע' 75-ו 74 , 24 ו אוליגרכיה 182 , 13 אידאה עולם האידאות של אפלטון 38-37 אימה באגדה 165 בית דין 140 הע ' 17 וכבוד 138-137 כל אדם 138 הע 10 ' המלך 150-137 , 82 , 73-72 , 49 במקרא 143 פרנסי הציבור 140 הע ' 16 אנרכיה - ראה תאוקרטיה ישירה אקסטנציה 152 , 20 בית דין והאל 46-45 והמלך 73 , 46-40 הע ' , 94 , 55 , 90 , 64 105 הע ' 142-141 , 134 , 2 בית המקדש - ראה מקדש היסטוריה דאוטרונומיסטית 44 , 32 הע ' , 108 04 ו , 135 הע' 2 דמוקרטיה 13 דמוקרטיזציה 34 הע ' 27 , 78 הע ' , 153 , 151 , 54 159 , 158 הע ' 191 , 161 , 69 האלהת המלך 159 , 39 , 17 , 14 במקרא 33-31 בספרי דברים 52 הקיסר 191 , 155 הדדיות ( עקרון ה ) , 107 גוו , 24-ו 23 ו היסטוריוגרפיה מקראית 32-31 היירוקרטיה 15 , 14 הע' 141 , 6 הע ' 19 הלכה 66 , 10-9 הלכה כיתתית 50-49 , 125-124 , 82-80  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן