מפתח המקורות

מקרא בראשית א 172 , 161 , 158 , 152 , 151 - הע ' א ; 15 173 הע ' ; 16 כז 173 הע' ; 16 כח 152 152 ג-א - ה הע' 47 138 ב - ט הע 156 ו ; 152 , 10 ' יד - יח 25 יז 40 - הע' ; 97 ו טז 40 הע ' 97 כג 90 ה - הע' 118 כח - יח 34 הע ' 81 לא - יג 34 הע ' 81 לה - יא 40 הע' ; 97 יד 34 הע' 81 לו - לא 40 הע ' 97 מט 88 , 90 י - ו הע ' 31 שמות ג 90 ד - הע' 118 144 כ - ד הע' 173 , 24 הע' 16 173 א - ז הע ' 16 יב 169 ב - יז - טז 58 , 57 כא 46 ו - הע' ; 111 כט ; 110 ל- כט 110 כב 46 ח - הע' ; 111 כז 37 הע ' 90 כג 111 ח ; 113 ב - כח - מא 34 הע' 82 כט 34 ל-א - הע' 81 - ל כב-לג 34 הע' ; 81 לא 102 הע' 157 לד 173 ל - הע ' 16 ויקרא ד - כב-כו ; 187 כב 186 - ו טו 97 102 י - ח הע' 157 יט - לב 132 הע' 77 במדבר  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן