3. 'חוקת המלך' שבספר שמואל

ב ' פרשת המלך' שבספר שמואל מציע שמואל את 'משפט המלך , ' המכונה אצל חוקרי המקרא 'חוקת המלך ' . ' חוקה ' זו קובעת את סמכויות המלך ואת המצע החברתי והכלכלי שמאפיין את המשטר המלכותי . וכך מתאר שמואל ( כנראה מפי האל ) את 'משפט המלך : ' ויאמר זה יהיה משפט המלך אשר ימלך עליכם , את בניכם יקח ושם לו במרכבתו ובפרשיו ורצו לפני מרכבתו . ולשום לו שרי אלפים ושרי חמישים ולחרש חרישו ולקצר קצירו ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו . ואת בנותיכם יקח לרקחות ולטבחות ולאפות . ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו . וזרעיכם וכרמיכם יעשר ונתן לסריסיו ולעבדיו . ואת עבדיכם ואת שפתותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם יקח ועשה למלאכתו . צאנכם יעשר ואתם תהיו לו לעבדים ( שמואל א ח , יא-יז . ( את 'חוקת המלך ' שבדברי שמואל אנתח להלן במסגרת הדיון במקורות התלמודיים המתייחסים אליה . 'חוקת המלך' נידונה , בין השאר , בקטע הבא שבתוספתא , סנהדרין : ר ' יוסי אומר כל האמור בפרשת המלך מותר בה . 50 ראו טלמון , 'משפט המלך , ' בתוך ספר בירם , החברה לחקר המקרא בישראל , ירושלים תשט ז '' = ) המלוכה הישראלית בראשיתה ; לקט מאמר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן