1. מצוות המלך

בעניין מינוי מלך מצויה בספרי דברים המחלוקת הבאה : ' ואמרת אשימה עלי מלך , ' רבי נהוריי אומר : הרי זה דבר גניי לישראל שנאמר 'כי לא אותך מאסו כי אותי מאסו ממלוך עליהם ' ( שמואל א ח , ז , ( אמר רבי יהודה : והלא מצוה מן התורה לשאול להם מלך שנאמר 'שום תשים עליך מלך ' ( דברים יז , טו , ( למה נענשו בימי שמואל לפי שהקדימו על ידם . ' ככל הגוים אשר סביבותי י , רבי נהוריי אומר : לא בקשו להם מלך אלא להעבידם עבודה זרה , שנאמר 'והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמתינו ' ( שמואל א שם , כ . ( 2 ספרי דברים קנו ( מהדורת פינקלשטיין , ( עמ' . 208 בראשית הפסקה מצויה הדרשה הבאה : "' כי תבוא אל הארץ , " עשה מצוה האמורה בענין שבשכרה תיכנס לארץ . ' סביר להניח שנוסחה זו ' ) עשה מצוה [ ... ] שבשכרה ' וכוי , ( שמופיעה בכמה מקומות תוך התייחסות ללשון המקרא 'כי תבוא אל הארץ' ( ראו ספרי דברים קע , רצז [ מהדורת פינקלשטיין , [ עמ ' 3 ו 6 , 217 בהתאמה , ( דומה כי לפי פרשת המלך בדברים ( יז , יד , ( כ- המכונה לעתים 'מצוות המלך , ובמיוחד לפי הפסוק הפותח אותה - 'ואמרת אשימה עלי מלך ' - מינוי מלך ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן