תוכן העניינים

מבוא פרק ראשון שלוש תפיסות של מלוכה במקרא ו 3 . 1 תאוקרטיה ישירה : האל הוא המלך 14 . 2 תאולוגיה מלכותית : המלך הוא אל 19 . 3 מלוכה מוגבלת : המלך אינו אל 39 פרק שני ספרות חז - ל '' חוקת המלך 49 . 1 מצוות המלך 50 . 2 שלוש מצוות 57 . 3 'חוקת המלך שבספר שמואל 67 . 4 ההגבלות על המלך 75 . 5 המלך והמלחמה 83 . 6 ההפרדה בין מלכות לכהונה 89 . 7 משיחה 94 פרק שלישי ספרות וזז - ל" המלך והרווק 105 . 1 'מלך לא דן ולא דנין אותו' 105 ' . 2 מלפניך משפטי יצא' 120 . 3 כפיפות המלך לתורה 126 פרק רביעי מלכות מוגבלת בהלכת התנאים - טעמים והקשרים 135 ' . 1 שתהא אימתו עליך 137 . 2 תאולוגיה מלכותית וצלם אלוהים 151 פרק חמישי הדים לתאוקרטיה ישירה ולתאולוגיה מלכותית באגדה 163 פרק שישי תפיסת המלכות של החכמים בראי מעמדם הפוליטי 176 ביבליוגרפיה 194 מפתח המקורות 207 מפתח השמות 217 מפתח העניינים 222  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן