מדיניות, חקיקה והלכי רוח: זנות בפלשתינה המנדטורית בפרספקטיבה השוואתית

דבורה ברנשטיין * א . מבוא הזנות - יחסי מין תמורת תשלום - מערערת ומאתגרת נורמות מוסר והגדרות מגדריות . היא נתפסת כמאיימת על גבולות וגדרות , הן כביטוייה המעשיים והן במשמעויות הסמליות המיוחסות לה . המיניות המעוגנת במשפחה והמשמרת תוך כדי כך את הסדר החברתי בכלל , פורצת בתופעת הזנות את גבולות הספרה הפרטית והאינטימית . האישה העוסקת בזנות נתפסת כקוטב השלילי של הנשיות המוערכת , הטובה והטהורה . הזנות מערערת את כללי המוסר של המשפחה והקהילה , מערערת אבחנות בתוך הקהילה , פורמת גבולות בין קהילות וקולקטיבים , ואף נתפסת כאיום על הסדר ההיגייני וכמעבירה ומנציחה מחלות מין . עם זאת הזנות משולבת באורחות חיים של ציבורים שונים בחברה בכלל , ובחברה העירונית בפרט . הזנות והעוסקות בה הודרו ונדחקו לשולי החברה , אך האיום המעשי והסמלי שיוחס לזנות לא אפשר התעלמות מ'תופעת שוליים' זו . דווקא הערעור הגלום בשוליים חייב התערבות ותיחום , ברמה הרשמית והבלתי רשמית , בקהילה ובמדינה כאחת . תפיסת הזנות , המשמעויות שיוחסו לה וההסדרים שהתפתחו כדי לפקח עליה , ייבחנו במאמר זה ביחס לפלשתינה המנדטורית . המורכבות הרבה של החברה והשלטו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן