גרף ‭:16‬ שכר לגברים נשים ונוער בתעשייה הארץ ישראלית (מא‭(י"‬ מקור: גורביץ, חקירה על שכר העבודה, לעיל הערה ‭,40‬ עמ' 18