מקור: העליה הישוב והתנועה הטבעית, לעיל הערה ‭,1‬ עמ' 56