מקורות

ארכיונים ארכיב רשם האגודות השיתופיות ארכיון בארות יצחק ארכיון בית שטורמן — אב"ש ארכיון המועצה האזורית בקעת בית שאן — אהמב '' ש ארכיון המכון לחקר הציונות הדתית , אוניברסיטת בר אילן — אמצ"ד ארכיון העבודה בתל אביב — אהע"ה ארכיון הצילומים של הקרן הקיימת לישראל , ירושלים ארכיון הקיבוץ הדתי ביבנה — ארכיון הקבה"ד ארכיון השומר הצעיר שבגבעת חביבה — ארכיון השומה"צ ארכיון טירת צבי — ארכיון ט"צ ארכיון מפות הקרן הקיימת לישראל , המחלקה לגאוגרפיה , האוניברסיטה העברית בירושלים ארכיון סעד ארכיון עין הנצי — ב" ארכיון ע"ה ארכיון פרטי , מאיר פלג , סביון ארכיון פרטי , מיכאל חזני , ירושלים ארכיון קבוצת יבנה ארכיון שדה אליהו — ארכיון ש"א גנזך הציונות הדתית , מוסד הרב קוק , ירושלים f , m — הארכיון הציוני בירושלים — אצ"מ הארכיון לתולדות גוש עציון — אכ"ע הגנזך הרישמי הבריטי בלונדון ר"ג — מגנזת הסוכנות , צריפין — מה"צ עיתונים ועלונים אגרת לחברים ; א > -ץ ~ 7 שראל וחייה הדתיים ; בטירה ; בעמק ; דבר ; דעות ; דפים ; ; psn ההד ; הצופה ; זרעים ; ידיעות הגוש ; ידיעות המזכירות ; ידיעות הקבה"ד ; ידיעות השבוע ; ידיעות ועד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן