סעד

מעטות היו ההתפתחויות בסעד בפרק הזמן הקצר מאז עלו מקצת חברי קבוצת עלומים להתיישב בסעד בקיץ , 1947 ועד לראשיתם של האירועים שהוליכו למלחמת השחרור . הקבה"ד , ידיעות מזכירות הקבה"ד מיום ; 3 . 9 . 46 שם , ידיעות מיום ; 29 . 10 . 46 שם , ידיעות מיום ; 16 . 11 . 47 שם , תיק , 85-562 פרוטוקול ישיבת המזכירות המורחבת של הקבה"ד מיום ; 7 . 1 . 47 שם , פרוטוקול ישיבת המזכירות המורחבת של הקבה"ד מיום ; 17 . 6 . 47 שם , תיק , 85-563 פרוטוקול ישיבת המזכירות המורחבת של הקבה"ד מיום ; 8 . 2 . 48 ארכיון ט"צ , קלסר הקבה , 1950-1937 ד" מכתבה של מזכירות הקבה"ד אל משקי הקבה"ד מיום ; 30 . 12 . 46 ארכיון הקבה"ד , תיק , 25-151 מכתבו של משה כהן אל המרכז החקלאי של הפוהמ"ז מיום ; 24 . 12 . 46 שם , סיכום הישיבה בין באי כוח כפר דרום לבארות יצחק ביום ה' בחשוון תש"ז ; שם , תיק , 83-546 מכתבו של משק כפר דרום אל הרב לוין מיום ; 27 . 5 . 48 שם , תיק , 83-546 דוח של משה פרידמן על ביקור בכפר דרום ביום ; 5 . 9 . 47 שם , תיק , 25-א 149 מכתבה של מזכירות הקבה"ד אל שליחי הקבה"ד בחו"ל מיום ; 29 . 4 . 47 אהע"ה , חט' , 2351 V תיק 218...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן