העליות לדיר אל־בלח, לחזלה ולטואל והקמתם של כפר דרום ושל סעד

כמו את יתר העליות של מפעל העמדות , כן גם את העלייה לדיר אל בלח תכננו 74 המוסדות בתור היאחזות ... " עד שיתבררו התנאים הקרקעיים בסביבה ... " " ... ומי יודע כמה זמן עוד יעבור עד שתרכשנה אדמות נוספות בסביבה שתאפשרנה לקבוצה היושבת כאן לעבור להתיישבות של קבע " ... תקציב העלייה עמד על עשרת אלפים לא"י , והוא כלל את הוצאות הקמת המחנה , סידורי ביטחון ומשק עזר . בתכנית משק 70 ארכיון הקבה"ד , תיק , 2-14 דוח מישיבת ועדת ההתיישבות של הקבה"ד מיום . 27 . 7 . 42 71 ארכיון ט"צ , קלסר הקבה , 1950-1937 ד" מכתבה של מזכירות הקבה"ד אל טירת צבי מיום — 30 . 12 . 46 משם הציטוט . וכן ראה ארכיון הקבה"ד , תיק , 85-562 פרוטוקול ישיבת המזכירות המורחבת של הקבה"ד מיום ; 10 . 2 . 47 עמודים תמוז אב תשמ"ה , עמ' . 357-356 72 שם ; ארכיון הקבה"ד , תיק , 85-562 פרוטוקול ישיבת המזכירות המורחבת של הקבה"ד מיום ; 7 . 1 . 47 עלונים , כו כז ( תשרי חשוון תש , ( ז" עמ' ; 18 ארכיון הקבה"ד , ידיעות מזכירות הקבה"ד מיום . 29 . 10 . 46 73 כץ , גוש עציו , / עמ' . 227-222 , 193-185 74 ארכיון הקבה"ד , ידיעות מזכירות הקבה"ד מיום . 29 . 10 . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן