5 מנעיצת קנה בסביבות עזה עד להיווצרותו של גוש בדרום: בארות יצחק, כפר דרום, ההיאחזות בחזלה, וסעד בשנים 1947-1943