צעדים בדרך להעלאת הנקודה השלישית של הקבה"ד ולהשלמת הגוש (1946-1941)

המאמצים ליישם את הסכם יוגי — 1941 קשיים והישגים הסכם יוני 1941 סלל את הדרך להשלמת יישובו של גוש הקבה"ד בעמק בית שאן . ואולם רק בתחילת 1946 הושלם הגוש בפועל כשעלתה קבוצת אמונים להתיישבות , ונוסדה עין הנצי"ב . כמה סיבות מנעו אח עליית הנקודה השלישית בשנות ה 40 הראשונות . ראשית , בשל חוק הקרקעות שנכנס לתוקפו בתחילת 1940 התקשתה הקק"ל להשלים את רכישתן ואת ריכוזן של הקרקעות באום אג'רה ווקוקה ובסביבתן ובכך ליצור בסיס קרקעי מספיק לעלייתה של נקודה עצמאית . כמו כן לא עמדה על הפרק באותה העת בסדר העדיפות של המוסדות עלייה נוספת לדרום העמק . גם הקבה"ד לא דחק באותו הזמן להשלמתו היישובית 49 ראה לעיל , הערה . 47 וכן אהע"ה , חט' , 2351 V תיק , 1342 מכתבו של חזני אל הרצפלד מיום ; 15 . 7 . 41 שם , מכתבו של ויץ אל המחלקה להתיישבות , אל המרכז החקלאי של ההסתדרות ואל המרכז החקלאי של הפוהמ"ז מיום ; 21 . 7 . 41 שם , מכתבו של הרצפלד אל המרכז החקלאי של הפוהמ"ז מיום ; 25 . 7 . 41 שם , מכתבו של שטרן אל המרכז החקלאי של הפוהמ"ז מיום . 5 . 8 . 41 50 ארכיון הקבה"ד , תיק , 86-568 פרוטוקול ישיבת המרכז החקלאי של הפוהמ"ז מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן