יצירת המצע הקרקעי לנקודה השנייה ועלייתה של קבוצת אריה לדרום העמק (1939-1937)

אף על פי שכבר באוקטובר 1938 סיכמו המוסדות כי בסביבות טירת צבי יעלה "גוף התיישבותי הקרוב ברוחו לטירת צבי , " נעשתה עלייתה של קבוצת הקבה"ד השנייה 18 פלס , ההתיישבות הדתית , עמ' ; 167-166 לעיל , הערה . 16 19 ארכיון קבוצת יבנה , תיק יומן המשק , 1938 / 9 יומן המשק של קבוצת רודגס , יום ; 8 . 4 . 38 שם , יום ; 9 . 12 . 38 ארכיון הקבה"ד , לעיל , הערה ; 6 שם , תיק ב , 35-212 מכתבו של הקבה"ד למרכז החקלאי של הפוהמ"ז מיום ו' באייר תרצ"ח . בסופו של דבר לא עלתה קבוצה זו לעמק בית שאן אלא פתחה את גוש הקבה"ד בדרום . 20 ראה לעיל עמ' ; 43-35 עלונים , א , ( 25 . 9 . 38 ) עמ' ; 3-2 ארכיון ט"צ , "בטירה , " ; 25 . 11 . 38 שם , ; 14 . 4 . 39 דוח ישיבת המזכירות המורחבת של הקבה"ד מימים , 16 . 6 . 39-15 . 6 . 39 עלונים , ב ( תמוז תרצ"טא עמ' , 1 ששם הדגיש אונא בין השאר : ... " לא יכולנו להסתפק עם טירת צבי אלא מחובתנו היתה לדאוג להמשכה מהירה ביותר של ההתיישבות בגוש הזה כי הלא בעליית טירת צבי לא התכוונו אך ורק ליצירת נקודה חדשה משלנו אלא את היסוד להקמת גוש התיישבותי עם כל האפשרויות הנתונות כאן לשלוט שליטה שלמה על כ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן