פתח דבר

מאפיינים לא מעטים יש לה להיסטוריה של ההתיישבות היהודית בארץ ישראל בעת החדשה . אחד מהם הוא ריבוי הגופים המגוונים שעסקו בקידומו של מפעל ההתיישבות הן לאורך זמן והן בפרק זמן מוגדר . בתקופת שלטונם של הבריטים בארץ ישראל בלט חלקם של המוסדות הלאומיים ושל ההתיישבות העובדת בקידומו של מפעל ההתיישבות , אבל גם ההתיישבות העובדת לא היתה עשויה מקשה אחת , ורבו 1 בה התנועות והזרמים שהטביעו את רישומם המיוחד בנוף ההתיישבות . אחד מהם , אף שהוא לא היה מן המובילים , היה "הקיבוץ הדתי" ( הקבה , ( ד" שראשית התהוותו היתה על סף העשור השלישי של המאה הזאת והתגבשותו בתור תנועה קיבוצית היתה בשנת . 1935 תנועה זו היה בה משום חידוש מבחינת חלקם ודרכם של דתיים במפעל ההתיישבות היהודי בארץ ישראל מאז . 1882 ספר זה שם לו למטרה לשחזר , לבחון ולנתח בדרך אינדוקטיווית ועל פי מתודות המחקר הגאוגרפיות ההיסטוריות את דרכו בהתיישבות ואת עשייתו של הקבה"ד עד ערב הקמת מדינת ישראל . במוקד עניינו של הספר עומדים גיבושה ותהליך הגשמתה של מדיניות ההתיישבות בגושים , שעליה החליט הקבה"ד בשחר ימיה של התנועה ; ואופן תפקודה של המסגרת הגושית הדתית וה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן