ה. תוקף תמים

ראינו למעלה שאחת ההשלכות המעשיות של המחלוקת בין הוגי הדעות המודרניים באשר לרציונל העיוני של הגנה עצמית נוגעת בשאלה אם הגנה עצמית חלה כלפי תוקף תמים חף מפשע . ( the innocent aggressor ) השאלה עולה גם במשפט העברי . אדם מסכן חיי אחר אך אינו נושא באחריות או באשמה בגין המעשה . האם מותר להרוג אותו כדי להציל את האחר ? השאלה עלתה אחרי השואה בעקבות מקרה . יהודים אחדים הסתתרו בבונקר מפני חיילים נאציים . תינוק , שכנראה נולד זה מקרוב , התחיל לבכות . הבכי היה עלול להסגיר את המסתתרים . אחד המסתתרים הניח כרית על פני התינוק כדי להשתיק את קולות הבכי . התינוק נחנק ומת . אחרי השואה פנו אל הרב שמעון » ו חזון איש על הרמב , ם " הלכות רוצח א ) ט , בני ברק תשי '' ט ) שע ; גליונות החזון איש לחידושי רבנו חיים הלוי על הלכות רוצח א , ט , בעמי , 23 בדיבור המתחיל "שם ד " ה ויסוד : " יש לומר כיון דהא דשפיכות דמים יהרג ואל יעבור הוא מסברא מאי חזית דדמא דידך סומק טפי , לא שייך זה בעובר והלכך אינו בדין שיהרג אדם בשביל חיים של עובר אלא מותר ליה להרוג העובר בשביל חייו , וכן אחר מותר להרוג את העובר אף שמחללין שבת בשביל חי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן