ב. המחלוקת בין רש"י והרמב"ם

( ו ) משנת הרודף נצטט שנית את דברי המשנה במסכת סנהדרין : ואלו הן שמצילין אותן בנפשן : הרודף אחר חבירו להרגו , ואחר הזכר , ואחר הנערה המאורסה . אבל הרודף אחר בהמה , והמחלל את השבת , ועובד עבודת כוכבים , אין מצילין אותן בנפשן . ברור שהמלה "בנפשן " בפסקה הראשונה של משנה זו מוסבת על נפשותיהם של הרודפים 22 שם , ח , ז . על קשיי הפרשנות של משנה זו ראה צבי גרונר "מצילין אותו בנפשו " מנחה לשרה : מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה : מוגשים לפרופסור שרה א' הלר וילנסקי ( בעריכת משה אידל , דבורה דימנט ושלום רוזנברג , ירושלים תשנ ' יד ) . 96-82 המוזכרים שם . הם עומדים לבצע את העבירות , והעבירות יימנעו רק על ידי הריגתם . אולם נשאלת השאלה : מי הם "אלו ... שמצילין אותן " בנפשו של הרודף , וממה הם ניצולים על ידי הריגת הרודף ? הן מן הבחינה הלשונית והן מן הבחינה העניינית , המילים סובלות שני פירושים . האחד : מצילים את הנרדף מסכנת הפגיעה בנפשו של הרודף ; האחר : מצילים את הרודף מביצוע העבירה אפילו בנפש עצמו . הפירוש השני עשוי להישמע מוזר לאזניים מודרניות , אבל רש " י מאמץ אותו . על דברי המשנה , "ואלו הן שמצילין ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן