ג. הפסיקות של הרמב"ם והסתירה שביניהן

בפרק ה של הלכות יסודי התורה , מתוך הספר הראשון של ארבעה עשר הספרים של היד החזקה , הוא ספר המדע , דן הרמב " ם בדינים שעניינם אדם העומד בתווך בין איום על חייו לבין חובתו לשמור על מצוות התורה . הלכות א-ד של פרק זה דנות במקרים של כורח איומים . הלכות ו-ט עוסקות בכורח נסיבות . נפתח את דברינו בדיון של הרמב " ם על מקרים של כורח איומים לפי סדר דבריו . ( ו ) כוווז איומ « ם כאשר רשע אנס קם על אחד מישראל ומצווה עליו לעבור עבירה מעבירות התורה , אחרת יהרגנו , מותר לבן ישראל לעבור את העבירה ולהציל את חייו . זה הדין ברוב העבירות , שהוא צריך לעבור ולא ליהרג , יעבור ואל ייהרג . אך יש חריג לכלל זה . אם הוא מצטווה לעבור על עבודה זרה , על גילוי עריות או על שפיכות דמים , הדין הוא שעליו ליהרג ולא לעבור , ייהרג ואל יעבור . במקרה של שלוש עבירות אלה אסור לאדם מישראל להיכנע לאיומים ולעבור אפילו כדי להציל את חייו מיד האנס . ואלה דברי הרמב " ם : א . כל בית ישראל מצווין על קידוש השם הגדול הזה , שנאמר : "ונקדשתי בתוך בני ישראל" [ ויקרא כב , כג - א' . [ 'א ומוזהרין שלא לחללו , שנאמר : "ולא תחללו את שם קדשי " [ שם - א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן