ג. שוגג בעבירת רצח

עבירת רצח נידונה בחומרה בהלכה היהודית . עונשה לפי דין התורה הוא מיתה . אולם גם בעבירה חמורה זו חלים התנאים המוקדמים הנדרשים להטלת עונש מיתה , כמו בעבירות אחרות . הדרישה החשובה לצורך ענייננו היא ההתראה וקבלתה " . וגם כאן , 23 שלושה מאמרים התפרסמו בתקופה המודרנית בנושא אי ידיעת הדין במשפט העברי . משה דרורי "שגגה במשפט העברי : טעות בדין וטעות בעובדה ( לעניין הניאוף בשגגה " ( שנתון המשפט העברי א ( תשל"ד ) ; 72 זרח ורהפטיג "טיעון לאי ידיעת הדין בדיני נפשות " מחקרים במשפט העברי ( רמת גן תשמ " ה ) Andre D . Isaacson "Ignorance in Jewish Law" 5 National Jewish ; 229 . Law Rev . ( 1990-1991 ) 1 כולם מדגישים בדרך זו או אחרת את ההבחנה הידועה בין מצוות שבין אדם למקום למצוות שבין אדם לחברו כדי להסביר באמצעותה את ההבדל בין כלל המצוות לבין שלוש המצוות המוזכרות שנדון בהן בפרק זה . גישתנו שונה , כפי שנראה בהמשך הדברים . 24 שמות כא , יב-יד ; במדבר לה , טו-כא ; שם , כט-לד . 25 רמב , ם " הלכות רוצח ד , ח . ניתן להעניש רוצח זה בעונש כיפה , שהוא חריג לדיני העונשין הכלליים של המשפט העברי בגלל הנזק המיוחד שגר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן