ז. הבסיס לדברינו בתורה שבכתב

גישתנו להבנת יסודות הענישה בתורה מנתקת את ההיבט הדתי של שמירת המצוות ממערכת האכיפה והענישה של התורה . הפחד מעונשי התורה אינו יכול להיות מניע עיקרי לקיום המצוות ולשמירתן , כי יהיה זה נדיר שעונשים אלה יופעלו הלכה למעשה . את מצוות האלקים יש לשמור "לשם שמים , " כמו שעונשי התורה מופעלים בגין עבירה שנעברה כלפי שמים . נראה שיש לקשור מצב זה בתופעה נוספת , המיוחדת לדיני העונשין של התורה . כלל גדול יש במשפט הפלילי העברי : "אין עונשין אלא אם כן מזהירין " . אין די , 108 שו"ת אגרות משה חושן משפט , חלק ב , סימן סח ( ניו יורק תשמ " ה ) רצג . 109 יומא פא , א ; פירוש המשניות לרמב " ם על מכות ג , א ; וכן ספר המצות להרמב " ם שרש ח ( מהדורת פרנקל , ירושלים בני ברק התשנ " ה ) קמב . תיאור מקיף נמצא באנציקלופדיה תלמודית א , ערך " אזהרה , " בעמ ' סס-תט . לפי ההלכה היהודית , שיימצא מקור בתורה הקובע עונש על התנהגות מסוימת שהעושה ייענש בעונש האמור . צריך שתימצא הוראה נורמטיבית עצמאית בתורה האוסרת את המעשה , וזו נקראת בשפת ההלכה "אזהרת האיסור . " דרכו של עולם בדיני העונשין שהחוק קובע עונש על מעשה מסוים . הנוסח הש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן