תוכן עניינים

הקדמה 11 מבוא : סקירה כללית 13 חלק א : מבנה 21 פוק 1 המשפט הפלילי התורני 23 א . הבעיה 23 ב . פתרון : המערכת הפלילית הכפולה בהלכה 31 ג . מערכת דין התורה 38 ד . עונשי התורה מכוונים כנגד המרד הדתי שבעשיית העבירה 47 ה . החריגים בתורה : "וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד" 55 ו . מקורות בספרות של רבני זמננו 62 ז . הבסיס לדברינו בתורה שבכתב 65 ח . השלכות וסיכום 71 פוק 2 עונש מיתה בדין בני נח - רשות או חובה ? 75 א . פתיחה : הצגת השאלה 75 ב . הגישה הקלסית והביקורת עליה 81 ג . הספרות הרבנית המודרנית בנושא 89 ( ו ) הרב אליהו בן אמוזג 90 ( 2 ) הרב יואב ויינשטיין 92 ( 3 ) הרב מאיר דן פלוצקי 95 ( 4 ) הרב מאיר שמחה הכהן מדווינסק 95 ( 5 ) הרב יוסף אליהו הענקין 98 ( 6 ) הרב אהרן סולובייצ ' יק 98 ד . "מן המקראות" 01 ו ה . שיטות הראשונים 107 ( 1 ) המחלוקות בין רש " י והרמ 107 ה " ( א ) בן נח שהרג בשוגג 107 ( ב ) גנבה של פחות משווה פרוטה 108 ( ג ) "אזהרה שלהן זו היא מיתתן " 110 ( 2 ) הרמב 111 ם " ( א ) כפיית קבלתן של מצוות בני נח על הגויים 112 ( ב ) ההבחנה בין הלשון "חייב מיתה " לבין הלשון "נהרג " 117 ( ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן