חיים שפירא בית הדין ביבנה — מעמד, סמכויות ותפקידים

הקדמה בית הדין ביבנה נחשב למוסד המשפטי העליון של יהודי ארץ ישראל לאחר חורבן הבית השני . לפי עדותה של ספרות תו"ל , נוסד בית הדין ביבנה על ידי רבן יוחנן בן זכאי ונעשה לאחר החורבן מרכז דתי והלכתי , שהיה ממונה על קביעת הלוח ובו התקין רבן יוחנן בן זכאי את תקנותיו הידועות . לשיא כוחו הגיע בית הדין בימיו של רבן גמליאל , שהיה המנהיג המוכר של יהודי ארץ ישראל . בתקופתו שימש בית הדין ביבנה ערכאה עליונה לקביעת ההלכה ונשלחו אליו מעשים ושאלות מרחבי הארץ ואף מחוצה 1 אין ידיעות על קיומו של בית דין או מרכז יהודי חשוב אחר ביבנה קודם החורבן . נוסח בקשתו של רבן יוחנן בן זכאי מאספסיאנוס , כפי שהיא מופיעה בבבלי — "תן לי יבנה וחכמיה" ( גיטין נו ע"ב ) — נראה על כן אנכרוניסטי . במסורות המקבילות שמקורן בארץ ישראל לא מופיעה בקשה בנוסח זה ( ראו : אדר"ן , נו"א ד , מהד' שכטר עמ' ; 23 שם , נו"כ ו , עמ' ; 19 איכה רבה א לא , מהד' בובר עמ' . ( 68 על כל הפרשה ראו את מחקרו הקלסי של ג' אלון , "הליכתו של רבן יוחנן בן זכאי ליבנה , " מחקרים בתולדות ישראל , א , הקיבוץ המאוחד תשי '' ז , עמ' . 252-219 לספרות נוספת ראו : ד' גודב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן