יחיאל ש' קפלן "כופין אותו עד שיאמר רוצה אני" מהות העיקרון ויישומו בזמננו

. 1 כפייה המובילה בסופו של דבר לפעולה מרצון מצינו לעתים במקורות המשפט העברי שלאחר שנעשה שימוש באמצעי כפייה אומר הנכפה שהוא חפץ לעשות פעולה ' . להלן נייחד חלק נכבד מן הדיון במאמר זה להיגיון העומד מאחורי הכלל במשפט העברי בנוגע לכפייה המובילה בסופו של דבר לפעולה מרצון : "כופין אותו עד שיאמר רוצה אני , " וההצדקה לתחולת כלל זה בנוגע ליהודי שאינו שומר מצוות , שבית דין הורה לו לגרש את אשתו , ולאחר הפעלת אמצעי כפייה אמר " רוצה אני . " נפתח בעיון בתחולת הכלל בספרות התנאים והאמוראים , במספר נושאים , 1 במחקר זה התמקדנו ככמה תחומים שבהם עמדנו ביתר הרחבה ופירוט על ההיגיון המשפטי והנפקויות המשפטיות של הכלל "כופין אותו עד שיאמר רוצה אני" ויישומו בזמננו . בספרות המחקר אין דיון מלא ומפורט בשלבי ההתפתחות של כלל זה במקורות המשפט העברי ובהסברים שניתנו לו CO כן אין דיון ממוקד בספרות זו ביישום הכלל בנוגע ליהודי שאינו שומר מצוות ומומר . במחקרים שונים נידונו היבטים מסוימים של סוגיה זו . ראו : ז' ורהפטיג , "כפיית גט להלכה ולמעשה , " שנתון המשפט העברי , ) ד-ג תשל-ו"תשל , ( ז" עמ' = 155-154 ז' ורהפטיג , '' כפיית...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן