אהרן קירשנבאום שפיטה וענישה חוץ־ממסדיות לפי המקורות העתיקים (תנ"ך, ספרות חז"ל וספרות סוף ימי הבית השני)

א . מבוא — הגדרות מקדמיות ושאלת המחקר לשלטון החוק בהענשת עבריינים נתן הו מב"ם ביטוי ברור ומפורש : רוצח שהרג בזדון , אין ממיתין אותו העדים ולא הרואים אותו עד שיבוא לבית דין וידינוהו למיתה , שנאמר "ולא ימות הרצח עד עמדו לפני העדה למשפט" ( במדבר לה , יב . ( והוא הדין לכל מחויבי מיתות בית דין שעברו ועשו , שאין ממיתין אותם עד שייגמר דינם בבית דין . בעוד שמול שלטון החוק במובנו הרחב עומדים הפשע והעבריינות , לעומת שלטון החוק בהענשת עבריינים עומדת תופעת . vigilantisnrn פעילותם של אזרחים אשר מתוך אי שביעות רצון מהתנהגותם של יחידים מסוימים או של מגזרים מסוימים של החברה , " לוקחים את החוק בידיים" — ולא לעבור על החוק אלא לחזק את שמירתו . כבר לימד אותנו הפילוסוף האנגלי ג'ון לוק , כי בין תפקידיו החשובים ביותר של סדר הדין הפלילי נמנה ריסון ההמונים ( אשר בדרך כלל כוללים גם את הנפגעים עצמם ) מלהתנקם ומלעשות דין לעצמם , מלשפוט ומלענוש אנשים כראות עיניהם — ללא דין השווה לכל נפש וללא דיין אשר איננו נושא פנים . הלא בלי סדר דין פלילי חוקי מעובד ומנוסח , כל דאלים גבר : החזק יתנקם בפוגע בו — לרוב בצורה מוגזמת ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן