אהרן אנקר האם הרמב"ם מצמצם את סמכות הענישה של המלך לעבירת רצח בלבד?

א . מבוא דיני העונשין התורניים אינם מספיקים כדי התמודדות עם העבריינות המעשית בחברה , ובחברה המודרנית במיוחד — רשימת העבירות המוגבלת ועונשיהן הקלים , דרישת 1 ההתראה ודיני הראיות הנוקשים מונעים הרשעת עבריינים וענישתם . בעיה זו אינה חדשה , וכבר דן בה רבנו נסים מגירונה , הר"ן , במאה הי"ד , בספר הדרשות שכתב 2 על התורה . לדעתו , מטרת דיני התורה אינה לשמש אמצעי לפתרון מעשי של בעיית העבריינות החברתית אלא הם קיימים כדי לקדם מטרות בתחום הדתי ; וכלשונו : "יחול השפע האלקי באומתנו . " דיני התורה הם המשפט האידאלי , ועליהם לקרב בין עם ישראל ואלהיו . זכה העם וחי חיי רוח וקדושה , די לו בדיני התורה ; ולהפך , לא תהיה תקומה לשונאיהם של ישראל על פי דיני התורה לבדם . אכן , דיני התורה לוקים בחסר , ואין בהם כדי להביא לתיקון המצב החברתי מול העבריינות . אך אין בכך פגם , לדעת הר"ן , כי אין זאת מטרתם ( ראו להלן , הע' . ( 6 חסרונותיהם של דיני התורה בתחום "תיקון הסדר המדיני" באים על תיקונם באמצעות כוחו של המלך , אשר לו ניתנים הסמכות והתפקיד לנהל מאבק זה . ובהתמודדות בין הרשות המלכותית והעבריינות , משוחרר המלך מכל ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן