כתבי פרופ' יצחק (אריק) זימר

ספרים Harmony and Discord — An Analysisof the Declineof Jewish Self-Govemment . 1 . in 15 th Century Central Europe , New-York 1970 ( 264 p . ) . 2 פרקים בתולדות היהודים בנסיכות אנסבך במאות השבע עשרה והשמונה עשרה , רמת גן תשל XVI + 128 ) ה" עמי . ( Jewish Synods in Germany During the Late Middle Ages ( 1286-1603 ) , New- . 3 . York 1978 ( 214 p . ) . 4 מתולדות הרבנות בגרמניה במאה הט — ז" הסכסוך בין רבני פרנקפורט לרבני שוואבן ( שכ-ד"שכ , ( ה" ירושלים תשמ ) ד" נג 109 + עמ . ( ' . 5 רבי חיים ב"ר בצלאל מפרידברג — אחי המהר"ל מפראג , ירושלים תשמ 128 ) ז" עמ . ( ' נדפס מחדש בספר גחלתן של חכמים ( להלן מס' . ( 8 . 6 מנהגים דק"ק וורמיישא לרבי יוזפא שמש ז"ל ; מופיע לראשונה כשלימות מכתבי היד של המחבר ; כולל השלמות והגהות מרבינו יאיר חיים בכרך ; ... עם מקורות , ביאורים ופתיחה כללית על ידי בנימין שלמה המבורגר ; הכנת טקסט ומבוא היסטורי על ידי יצחק זימר , חלקים א-ב , ירושלים תשמ-ח"תשנ ) ב" חלק ראשון : + 108 רעא עמ ; ' חלק שני : + 10 רצא עמ . ( ' . 7 עולם כמנהגו נוהג — פרקים בתולדות המנהגים , הלכותיהם ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן