האם מנהג אשכנז קדום השפיע על נוסח המשנה? עיון במסכת מכות פרק ג, משנה יד

יעקב גרטנר א שנינו במשנה במסכת מכות ג"פ ) מי : ( ד" והקורא קורא "אם לא תשמור לעשות" וגו' ( דברים כח , נח ) "והפלא ה' את מכותך ואת מכות" וגו' ( שם נט ) וחוזר לתחלת המקרא . "ושמרתם את דברי הברית הזאת" וגו' ( שם כט , ח ) וחותם "והוא רחום יכפר עון" וגו' ( תהלים עח , לח ) וחוזר לתחלת המקרא . משנה זו מלמדת שבזמן שהמחויב מלקות בבית דין קיבל את עונשו , היה גדול הדיינים' קורא את הפסוקים "אם לא תשמור לעשות" וגו , ' "והפלא ה' את מכותך ואת מכות" וגו , ' " ושמרתם את דברי הברית הזאת" וגו' וחותם "והוא רחום יכפר עון" וגו . ' כוונת הביטוי " וחוזר לתחלת המקרא" במשנה היא שאם סיים המקריא את הפסוקים לפני שהלוקה קיבל את כל המלקות , הוא חוזר לתחילת המקרא וקורא את הפסוקים עד שהשמש נותן את כל 2 שלשים ותשע המלקות .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן